Algemene Voorwaarden


KUNSTWERKEN

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. “het Kunstwerk”: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de Kunstenaar en de Klant.
2. “de Kunstenaar”: de maker van het Kunstwerk.
3. “de Klant”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Artisoof een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Artisoof.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Artisoof en de Klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Artisoof door de Klant.

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro´s en zijn inclusief BTW.
2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die terzake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk
1. Indien de overeenkomst de koop van een Kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het Kunstwerk, de gegevens van de Klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
2. Het Kunstwerk wordt binnen 1 maand na afloop van de Expositie aan de Klant afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen. Indien het Kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan aflevering eerder plaatsvinden.
3. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Aflevering van het Kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het Kunstwerk is voor risico van de Klant van de aflevering af.
5. Klachten over gebreken aan het gekochte Kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij Artisoof te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

ARTIKEL 6 – Reparaties en overige werkzaamheden
1. Reparaties en overige werkzaamheden door Artisoof aan een Kunstwerk dat eigendom is van de Klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.
2. Bij aflevering van het Kunstwerk is de Klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de Klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan Artisoof.
4. De Klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling door de Klant geschiedt:
i. contant, waaronder begrepen pinbetalingen en betalingen met creditcard;
ii. op basis van een factuur.
2. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de Klant in verzuim en is de Klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
3. De door Artisoof in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. Zolang de Klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Artisoof zich de eigendom van het Kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de Klant over, zodra de Klant aan al zijn verplichtingen jegens Artisoof heeft voldaan.

ARTIKEL 9 – Persoonlijke Opdracht
1. Mits persoonlijk getint (portretten/persoonlijke attributen) is de klant verplicht het schilderij gemaakt door Artisoof in opdracht af te nemen.
2. Artisoof zal de klant door middel van foto’s op de hoogte brengen van de vordering van de persoonlijke opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren.

ARTIKEL 10 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. Artisoof zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Artisoof kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de Klant is aangegaan alsmede om de Klant op de hoogte te houden van Artisoof en de activiteiten die het ontplooit.
2. De Klant kan zich te allen tijde tot Artisoof wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de Klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Klant dit schriftelijk of elektronisch aan Artisoof te melden.

ARTIKEL 11 – Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht op het Kunstwerk blijft berusten bij de Kunstenaar. Uit dit recht van de Kunstenaar vloeien voor de Klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het Kunstwerk.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Artisoof is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.


KUNSTUITLEEN

ARTIKEL 13- algemeen

  1. Bedrijven en instellingen; leners met wie Artisoof een Leenovereenkomst voor Bedrijven en Instellingen heeft afgesloten.
  2. Lener: De Particulier, het Bedrijf of de Instelling met wie Artisoof een Leenovereenkomst heeft afgesloten.
  3. De Lener is verplicht om bij verhuizing schriftelijk een adreswijziging door te geven (per post of e-mail).
  4. Alle uitgeleende kunstwerken blijven eigendom van Artisoof, tenzij er sprake is van koop.

ARTIKEL 14-betaling

1. Particulieren zijn over geleende kunstwerken maandelijks een Leenvergoeding verschuldigd.
2. Betaling voor Particulieren is alleen mogelijk via machtiging tot automatische afschrijving per bank of giro.
3. Bedrijven en instellingen ontvangen een factuur met de leenvergoeding voor een maand, die bij vooruitbetaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Lener niet binnen de gestelde termijn de factuur voldaan heeft, zal Artisoof de lener in gebreke stellen en een betalingsherinnering versturen. Indien de Lener niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn zijn vordering volledig heeft voldaan, behoudt Artisoof zich het recht voor de leenovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding dienen de uitgeleende kunstwerken die zich bij de Lener bevinden terstond te worden geretourneerd aan Artisoof. De Lener is aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (incasso-) kosten van Artisoof. De Lener is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en advocaatkosten, indien, in het geval van een gerechtelijke procedure, de proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
4. Artisoof behoudt zich het recht voor geen nieuwe Leenovereenkomst te sluiten met Leners met openstaande vorderingen, dan wel nieuwe kunstwerken uit te lenen.

ARTIKEL 15 – opzegging, faillissement en beëindiging.

1. Opzegging en daarmee beëindiging van deze overeenkomst door Particulier kan alleen bij het inleveren van alle door de Particulier geleende werken.
2. Na opzegging van deze overeenkomst zijn de Bedrijven en instellingen verplicht de werken uiterlijk bij het einde van de overeenkomst in te leveren.
3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Lener, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Lener niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag Artisoof de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen en daarmee beëindigen dan wel de order annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Artisoof op de Lener zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien het kunstwerk/ de kunstwerken niet binnen 14 dagen na de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zijn ingeleverd bij Artisoof, dan verbeurt de Lener per dag een boete ter hoogte van 1% van de waarde van de kunstwerken die ten onrechte niet zijn ingeleverd. Naast deze boete blijft de Lener het achterstallige Leenvergoeding op basis van de overeenkomst en schadevergoeding op grond van de wet voor de daadwerkelijk geleden schade door Artisoof verschuldigd.

ARTIKEL 16- verplichtingen en aansprakelijkheid lener

1. De Lener dient zorgvuldig en als goed huisvader voor de werken te zorgen. De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gesteld en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. De Lener draagt zorg voor een deugdelijk ophangsysteem.
2. De Lener is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken, Artisoof hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.
3. De Lener is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een verzekering voor het adres waar de geleende kunstwerken worden ondergebracht.
4. De Lener is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres / bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen en de kunstwerken te (doen) reproduceren.
5. De Lener is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van aanvraag van zijn faillissement of bij faillissement, aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat de in zijn bezit zijnde werken niet zijn eigendom zijn, met overlegging van het bewijs van uitleen van Artisoof.

ARTIKEL 17 -toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of
vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

SIERADEN / WEBSHOP

ARTIKEL 18 – definities

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 19- overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 20- herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 21 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen

 ARTIKEL 22 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 23 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

ARTIKEL 24- betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden overgemaakt met Ideal of Paypal.  In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

____________________________________________________________________________________________

WORKSHOPS

ARTIKEL 25 – definities

1. Organisator: Artisoof
2. Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Artisoof beschreven zoals hieronder.

ARTIKEL 26 – Overeenkomst/Boeking
1. De overeenkomst komt alleen tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk een aanbod van Artisoof heeft aanvaard door het ondertekenen en retourneren van de door AnneLinn Creatief Atelier aan opdrachtgever toegestuurde overeenkomst. Ook een schriftelijke bevestiging van het aanbod per email is bindend.
2. Iedere uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL  27 – Betaling
1. Als u met minder personen komt dan waarvoor door aanvrager gereserveerd is, kan het teveel betaalde helaas niet in mindering worden gebracht. Wel is het mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.
2. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling plaats overeenkomstig de offerte, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan. De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door vooraf schriftelijk overeengekomen mutaties in de opdrachtbevestiging.
3. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt binnen de op de overeenkomst vermelde termijn, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Artisoof is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 28 – Opzegging door de organisator
1. Organisator heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Organisator heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen.

ARTIKEL 29 – Opzegging door de opdrachtgever
1. Opzegging van de getekende overeenkomst door de deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan de organisator.
2. Opzeggingstermijnen en opzegkosten.
3. Indien de opzeggingsdatum ligt binnen 48 uren vanaf de aanvangsdatum/tijd zoals in de getekende overeenkomst staat vermeld zijn we genoodzaakt 50% van het boekingsbedrag in rekening te brengen, tenzij een vervangende datum wordt geregeld.

4 Indien de opzeggingsdatum ligt binnen 24 uren vanaf de aanvangsdatum/tijd zoals in de getekende overeenkomst staat vermeld zijn we genoodzaakt 50% van het boekingsbedrag in rekening te brengen tenzij er sprake is van overmacht (ARTIKEL 32)
5. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren.ARTIKEL 30 – Deelnemer
1. De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken c.q. oplevert of kan opleveren, dat een uitvoering van een workshop daardoor in enige mate wordt bemoeilijkt, kan door de organisator en/of een begeleider, van de activiteit worden uitgesloten.
2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van betreffende deelnemer. De Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door betreffende deelnemer op betreffende deelnemer te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.
3. Indien de deelnemer op enigerlei wijze materieel verlies of schade toebrengt aan bezittingen van de organisator en/of een begeleider of aan organisator en/of een begeleider zelf, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk en zal deelnemer de schade vergoeden.
4. Artisoof stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om de workshops persoonlijk bij Artisoof in detail te komen bespreken, als ook de offerte, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie van Artisoof vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen waarvoor men wil boeken. En daarom kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van het de workshop of locatie.
5. Indien de deelnemer tijdens de uitvoering meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator en/of de begeleider te berichten. Deze organisator en/of de begeleider zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.

ARTIKEL 31 – Aansprakelijkheid organisator
1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies of schade lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van de organisator of derden, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator en/of een begeleider niet aansprakelijk worden gesteld.
2. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.
3. Evenmin is de organisator verantwoordelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden en/of omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Artisoof en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Artisoof kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 32 – Overmacht
1. In geval van overmacht heeft artisoof het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Artisoof zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

ARTIKEL 33 – Publicaties
1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.
2. Mogelijk worden er door Artisoof foto’s gemaakt tijdens de workshops. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor de website van Artisoof of andere promotiedoeleinden. Mocht u dat wensen en aangeven dan verwijderen wij zonder aarzelen per direct de foto’s of zullen deze op voorhand niet worden gebruikt.

ARTIKEL 34 – Toepasselijk recht
1. Op de workshops met deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Artisoof aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Artisoof en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.